ปีนภูเขาฟูจิ

การปีนขึ้นภูเขาไฟฟูจิ เส้นทางแนะนำสำหรับการปีนขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ข้อมูลนี้จะช่วยแนะนำผู้ที่ต้องการปีนภูเขาไฟฟูจิที่มีความสูง
3,776 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
*ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการปีนภูเขาไฟฟูจิ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 สิงหาคม

Booking.com

Fujinomiya New 5th Station – Recommended Climbing Route

There are four routes at Mount Fuji and "Fujinomiya New 5th station" is the highest starting point for a climb among them. Fujinomiya route is the shortest route to the top. You can take a bus to reach New 5th Station. Mountain huts with a high capacity are located at almost equal distance, and some rest places are also available there.

Before climbing, please pay attention to the weather forecast as the weather is extremely changeable. Also, to prevent altitude sickness, you should stay at the 5th station for more than an hour to acclimatize your body to the high altitude before ascending.


Climbing Route with Lodge - For beginner climbers

 • Departure from Shinjuku Expressway Bus Terminal at 10:55

  Highway bus
  Approx. 2h 25min / Adults 2,950JPY
  Reserve a ticket

 • Arrive at Mount Fuji 5th Station at 13:20

  Lunch in Mount Fuji 5th Station

 • Start climbing (approx. 5 hours)

  Stay in the lodge near the Mount Fuji 8th station

 • Depart lodge at 2:00

  Climbing (approx.2 hours)

 • Reach the top of the mountain and see the sunrise at 4:00

  Descend the mountain (approx.6 hours)

 • Departure from Mount Fuji 5th Stationat 13:00

  Arrive at Kawaguchi lake at 14:00


Tokyo ⇔ Mount Fuji access information


Direct Climbing Route without lodge break - For advanced climbers

 • Departure from Shinjuku Expressway Bus Terminal at 17:50

  Highway bus
  Approx. 2h 25min / Adults 2,950JPY
  Reserve a ticket

 • Arrive at Mount Fuji 5th Station at 20:15

  Dinner in Mount Fuji 5th Station

 • Start climbing (approx. 7 hours)

 • Reach the top of the mountain and see the sunrise at 4:00

  Descend the mountain (approx. 6 hours)

 • Departure from Mount Fuji 5th Stationat 13:00

  Arrive at Kawaguchi lake at 14:00


Tokyo ⇔ Mount Fuji access information


Attention

The top of Mount Fuji is very cold(around 5 degrees).
Even in the middle of summer, the temperature only reaches around 30 degrees at ground level.
It's important to bring adequately protection against the cold.
The oxygen is thin at the higher altitudes, so be careful about altitude sickness.


Equipment

Hiking equipment
Sack / Trekking shoes / Work gloves / Rainwear / Towel / Mineral water, Drink, Light meal, Snacks, Sweets / Hat (be careful that it is secured and won't blow off) / Garbage bag / Toilet paper / Portable ash tray (if necessary) / Flashlight / Protection against the cold (particularly for night climbing)

In addition, the following items may assist you...
Stick for climbing / Suntan cream / Sunglasses / Band-Aid / Antiseptic spray / Gas cylinder / A change of shirt / Copy of health insurance card / spats (Ankle protection in order to prevent sand from entering the shoes) / 1m roll of cloth packing tape. (It is useful if you need to patch up a hole) / Earplugs (Useful for a quiet night's sleep
when staying at the lodge)